Turvallisuusalan ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto 150 osaamispistettä
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinto (entinen Vartijan ammattitutkinto). Myös osatutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia monipuolisissa tehtävissä yksityisellä turvallisuusalalla. Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittaminen antaa myös yleisen jatko-opiskelukelpoisuuden.

 

HUOM: Vartijan ammattitutkinto, joka on aloitettu 1.1.2007-31.12.2016 välisenä aikana, on vielä mahdollisuus suorittaa loppuun saakka 31.12.2019 mennessä.

Kenelle soveltuu

Turvallisuusalan ammattitutkinto on suunnattu turvallisuusalalla vartijana ja/tai järjestyksenvalvojana työskenteleville, joilla on vähintään vuoden työkokemus monipuolisista vartijan tehtävistä.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssään mahdollisuus hoitaa monipuolisia tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida kattavasti.

 

Nyt on myös mahdollisuus suorittaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia, jotka sisältävät useamman tutkinnon osa-alueita:

 

Tapahtumaturvallisuus 

Osio antaa perustiedot erilaisten tapahtumien turvallisesta järjestämisestä, niihin liittyvistä määräyksistä ja suunnittelusta, käytännön toteutuksesta sekä kustannuslaskennasta. Osio sisältää käytännön harjoituksia.

 

Kiinteistötekniikan perusteet turvallisuusalalla 

Osio antaa perustiedot kohteiden yleisimmistä LVIS-tekniikoista ja niiden toimintaperiaatteista. Ennakoinnin lisäksi käsittelemme myös erilaisia hälytystyyppejä ja niiden kiireellisyyden arviointia sekä yleisimpiä ensi- ja jatkotoimenpiteitä vahingon sattuessa.

 

Henkilösuojauksen perusteet 

Osio antaa perustiedot yleisimipien henkilösuojaustehtävien ja tilanteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käymme läpi suunnittelua, kustannusrakennetta, sekä käytännön suojaustekniikoita normaalin riskin toimeksiannoissa. Osio sisältää käytännön harjoituksia.

Koulutusohjelmat käynnistyvät syksyllä 2019, mikäli niihin saadaan tarpeeksi osallistujia.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Tarvittava ammattitaito hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä.

Turvallisuusalan ammattitutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus voidaan toteuttaa:
• Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
• Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.
• Ammatillisena lisäkoulutuksena, jossa opiskelija maksaa opiskelumaksun itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Opiskelijamaksu 300€.

 

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Koulutusaika määräytyy yksilöllisesti kullekin tutkinnon suorittajalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella, nopeimmillaan tutkinto on suoritettavissa muutamassa kuukaudessa.

Sisältö

Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:
- Vartijan koulutus (25osp)
- Pelastustoiminta (25osp)

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Toiminta eri vartiointimuodoissa (25osp)
- Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö (25osp)
- Tilannehallinta (25osp)
- Järjestyksenvalvonta (25osp)
- Kaupan turvallisuustoiminta (25osp)
- Turvatarkastus (25osp)
- Henkilösuojaus (25osp)
- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta (50osp)
- Sammutus- ja pelastustoiminta (50osp)
- Turvallisuusalan esimiestoiminta (25osp)
- Arvokuljetustoiminta (25osp)

Tutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa tai osia turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnosta tai sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Tarkemmat tiedot eri tutkinnon osien sisällöistä ja osaamisvaatimuksista löytyvät täältä:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6123510/reformi/tiedot

Valintaperusteet

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna työpaikka, jossa oppisopimuskoulutuksen voi toteuttaa. Työpaikalla tulee olla mahdollisuus osallistua erilaisiin turvallisuusalan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin.

 

Esteettömyys opiskelijaksi ottamisessa (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 40 §)

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Laissa ammatillisesta koulutuksesta sekä saman lain nojalla annetussa asetuksessa määritellään tutkinnot, joissa tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia sovelletaan (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 81 § ja valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017, 20 §).

 

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen

 

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeus voidaan peruttaa SORA-tutkinnossa viimesijaisena toimena, jos opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskelun esteitä ei voida kohtuullisin toimin poistaa, eikä opiskelijaa voida ohjata toiselle koulutusalalle.

Opiskeluoikeus voidaan myös peruuttaa tilanteessa, jossa opiskelija ei olisi voinut tulla valituksi koulutukseen, jos hänen terveydentilaansa tai toimintakykyään koskeva puute olisi tiedetty jo hakuvaiheessa. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös silloin, jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky on muuttunut opintojen aikana niin, että hän ei täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan syyn vuoksi, on palauttamista mahdollista hakea koulutuksen järjestäjältä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa. Opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa terveydentilaansa koskevilla lausunnoilla, että opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneet syyt ovat poistuneet ja että opiskelija täyttää opiskelijaksi ottamisen terveydelliset edellytykset. Koulutuksen järjestäjä palauttaa opiskeluoikeuden, mikäli siihen on riittävät perusteet.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Kari Lahtinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 226
kari.lahtinen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi