Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, jatkuva haku

Loading Loading...

Ajankohta jatkuva haku
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet hakeutua turvallisuuspainotteisiin esimies- tai asiantuntijatehtäviin sekä toimia vastaavana hoitajana turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa.

Kenelle soveltuu

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaja voi toimia yksityisen turvallisuusalan yrityksen palveluksessa esimies- tai asiantuntijatehtävissä tai vastaavissa tehtävissä elinkeinoelämän tai viranomaisorganisaatioiden palveluksessa.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus hoitaa monipuolisia tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida kattavasti.

Toteutus

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena, joka koostuu oppilaitoksessa toteutettavasta lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta. Lähiopetusta on keskimäärin 2- 4 päivää kuukaudessa, lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kello 8.00 -15.00. Lähiopiskelu toteutetaan Amiedun tiloissa Helsingin Pitäjänmäessä.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Keskimäärin koulutus kestää noin vuoden.

Sisältö

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Turvallisuuslainsäädäntö (30 osp)
Turvallisuuslainsäädännön osa-alue sisältää tuhdin paketin hyödyllistä ja tarpeellista lakitietoa turvallisuusalalla työskenteleville. Turvallisuuslainsäädännön opintokokonaisuus pitää sisällään mm. seuraavat säädökset:
• Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset periaatteet sekä Suomen perustuslaki soveltuvin osin
• Perus- ja ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt
• Yksityistä turvallisuusalaa säätelevä lainsäädäntö
• Turvallisuusalan tehtävien osalta niihin oleellisesti liittyvä muun lainsäädäntö, kuten rikoslaki, pakkokeino- ja esitutkintalainsäädäntö
• Teknistä valvontaa ja henkilötietoja sekä yksityisyyden suojaa käsittelevä keskeisin lainsäädäntö yksityisen turvallisuusalan tehtävien osalta
• Työturvallisuuslaki
• Viranomaistoimintaa käsittelevän lainsäädännön perusteet

2. Turvallisuussuunnittelu (30 osp)
Turvallisuussuunnittelun tutkinnon osassa edellytetään turvallisuussuunnittelun periaatteiden, keskeisten säädösten, määräysten ja ohjeiden hallintaa. Suoritettuaan tutkinnon osan, suorittaja osaa riskien arvioinnin ja hallitsee riskienhallintasuunnitelman laadinnan sekä laatia lakisääteisen pelastus- tai turvallisuus- tai jatkuvuussuunnitelman tai muun vastaavan turvallisuuteen liittyvän suunnitelman. Opetuksen sisältö mm;
• Turvallisuussuunnitteluun vaikuttavan säädösperusta
• Yritysturvallisuuden osa-alueet ja yritysten ja yhteisöjen häiriöttömän toiminnan varmistamiseen liittyvän suunnittelu
• Tavallisimmat riskianalyysimenetelmät
• Pelastus-, turvallisuus- tai jatkuvuussuunnitelman tai muun vastaavan turvallisuuteen liittyvän suunnitelman laatiminen


Valinnaiset tutkinnon osat:
• Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen (80 osp)
• Turvallisuusjohtaminen (40 osp)
• Palvelutoiminta turvallisuusalalla (40 osp)
• Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta (80 osp)
• Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla (40 osp)
• Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta (40 osp)

Tarkemmat tiedot eri tutkinnon osien sisällöistä ja osaamisvaatimuksista löytyvät täältä:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689871

Hinta

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon johtavan tutkintokoulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös suoraan näytöin.

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.

Valintaperusteet

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna työpaikka, jossa oppisopimuskoulutuksen voi toteuttaa. Työpaikalla tulee olla mahdollisuus osallistua erilaisiin turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin.

 

Esteettömyys opiskelijaksi ottamisessa (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 40 §)

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Laissa ammatillisesta koulutuksesta sekä saman lain nojalla annetussa asetuksessa määritellään tutkinnot, joissa tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia sovelletaan (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 81 § ja valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017, 20 §).

 

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen

 

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeus voidaan peruttaa SORA-tutkinnossa viimesijaisena toimena, jos opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskelun esteitä ei voida kohtuullisin toimin poistaa, eikä opiskelijaa voida ohjata toiselle koulutusalalle.

Opiskeluoikeus voidaan myös peruuttaa tilanteessa, jossa opiskelija ei olisi voinut tulla valituksi koulutukseen, jos hänen terveydentilaansa tai toimintakykyään koskeva puute olisi tiedetty jo hakuvaiheessa. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös silloin, jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky on muuttunut opintojen aikana niin, että hän ei täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan syyn vuoksi, on palauttamista mahdollista hakea koulutuksen järjestäjältä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa. Opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa terveydentilaansa koskevilla lausunnoilla, että opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneet syyt ovat poistuneet ja että opiskelija täyttää opiskelijaksi ottamisen terveydelliset edellytykset. Koulutuksen järjestäjä palauttaa opiskeluoikeuden, mikäli siihen on riittävät perusteet.

Hakeminen

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutukseen on jatkuva haku.

Kysy lisätietoja

Marika Vainola

kouluttaja

marika.vainola(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi